วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ ท๓๐๑๐๔ พัฒนาทักษะภาษาไทย ชั้น ม. ๕
แผนการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
สาขาวิชา             ภาษาไทย
รายวิชา              ท๓๐๑๐๔  พัฒนาทักษะภาษาไทย                                                                 ๑.๐   หน่วยกิต
ชั้น                    มัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                              ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ครูผู้สอน             ๑. นางนฤนาถ  ธีรภัทรธำรง         ๒. นางมารยาท  ประเสริฐ        ๓. นางสาวปิยภรณ์  อบแพทย์
**************************************************************************************************************************
*********

๑. คำอธิบายรายวิชา   
พัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง ฟัง อ่าน พูด เขียนและการคิดในระดับที่สูงขึ้น ฝึกการฟังและอ่านจากสื่อต่างๆ แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและวิจารณ์โดยการพูดหรือเขียนอย่างมีเหตุผล  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อประเภทต่างๆ   ฝึกสังเคราะห์ความรู้จากการฟัง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ศึกษางานเขียนของผู้อื่นได้อย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนางานเขียนและผลิตงานเขียนของตนเองตามรูปแบบที่ถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาวิธีการสื่อสารและการใช้ภาษาในกิจกรรมต่างๆ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. ฟังและอ่านจากสื่อต่างๆ แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นโดยการพูดหรือการเขียนได้อย่างมีเหตุผล
๒. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
๓. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่านหรือฟังและเสนอความคิดใหม่ได้อย่างมีเหตุผล
๔. ศึกษาเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดู แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้
๕. สามารถใช้ภาษาในการถามและการตอบการสัมภาษณ์ได้อย่างเหมาะสม
๖. สังเคราะห์ความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาเขียนบทความได้
๗. เลือกผลิตงานเขียนของตนเองตามรูปแบบที่สนใจได้
๘. พูดแบบต่างๆ ตามรูปแบบที่สนใจ : โต้วาที อภิปราย บรรยาย เล่าประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่
คาบที่
หัวข้อ/ สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
(๒๕-๒๘ ต.ค.๕๔)
๑-๒
๑. ปฐมนิเทศ/ ข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการสอน
๒. ทดสอบก่อนเรียน
๑. เข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาและข้อตกลงในการเรียน   การสอน
๒. ทราบพื้นความรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

(๓๑ ต.ค.- ๔พ.ย.๕๔)การพูดหรือเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นจากการฟัง

๑. ฟังจากสื่อต่างๆ แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น โดยการพูดหรือการเขียนได้อย่างมีเหตุผล
(๗-๑๑ พ.ย.๕๔)
๕-๖
การพูดหรือเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นจากการอ่าน

๑. อ่านจากสื่อต่างๆ แล้ววิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นโดยการพูดหรือการเขียนได้อย่างมีเหตุผล
(๑๔-๑๘
พ.ย.๕๔)
๗-๘
การพูดหรือเขียนเสนอความคิดใหม่ (โต้แย้ง/คล้อยตาม) จากการฟังหรือการอ่าน
๑. ฟังหรืออ่านเรื่องจากสื่อต่างๆ แล้วเสนอความคิดใหม่โดยการพูดหรือการเขียนได้อย่างมีเหตุผล
(๒๑-๒๕พ.ย.๕๔)
๙–๑๐
การพูดหรือเขียนวิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
(๒๘พ.ย.-
๒ธ.ค.๕๔)
๑๑-๑๒
การนำสาระสำคัญหรือแนวคิดจากการอ่าน ฟัง หรือดูไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
๔. ศึกษาเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดู แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้
(๖-๙ธ.ค.๕๔)

ค่ายวิชาการ
๘-๙
(๑๒-๒๓ธ.ค.๕๔)
๑๓-๑๖
๑. หลักการสัมภาษณ์
๒. การถาม - การตอบสัมภาษณ์
๕. สามารถใช้ภาษาในการถามและการตอบการสัมภาษณ์ได้อย่างเหมาะสม
๑๐
(๒๕-๒๙ธ.ค.๕๔)

ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค

๑๑-๑๒
(๔-๑๓
ม.ค.๕๕)
๑๗-๒๐
๑. ทบทวนหลักการพูดแบบต่างๆ
๒. พูดโต้วาที/ พูดอภิปราย/ บรรยายหรือเล่าประสบการณ์ต่อประชุมชน
๘. พูดแบบต่างๆ ตามรูปแบบที่สนใจเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓
(๑๖-๒๐ม.ค.๕๕)
๒๑-๒๒
๑. หลักการสังเคราะห์ความรู้/ความคิดจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
๒. การพัฒนางานเขียน
๗. เลือกผลิตงานเขียนของตนเองตามรูปแบบที่สนใจได้
๑๔-๑๕
(๒๓ม.ค.-
๓ก.พ.๕๕)
๒๓-๒๖
การเขียนบทความ

๖. สังเคราะห์ความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาเขียนบทความได้
๑๖-๑๗
(๖-๑๗ก.พ.๕๕)
๒๗-๓๒
การผลิตงานเขียนในรูปแบบต่างๆ
๗. เลือกผลิตงานเขียนของตนเองตามรูปแบบที่สนใจได้
๑๘
(๒๐-๒๔ก.พ.๕๕)
๓๓-๓๔
สรุปผลการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน
๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม
๒. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
๑๙
(๒๗ก.พ.-
๒มี.ค.๕๕)

ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค


๔. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

            การสอนรายวิชา ท๓๐๑๐๔ พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีแผนประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงานดังนี้
            ๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย                                                   ๖๐        คะแนน
            ๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย                         ๑๐        คะแนน
            ๔.๓ ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                                ๑๐        คะแนน
            ๔.๔ ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                                ๒๐        คะแนน
รวม                   ๑๐๐     คะแนน
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี้

๔.๑  ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (๖๐ คะแนน)

รายการ

รูปแบบของงาน
วันที่มอบหมาย
วันที่กำหนดส่ง
เวลาที่นักเรียนควรใช้
คะแนน
๑. ฟังจากบุคคลหรือสื่อต่างๆ แล้ววิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เสนอความคิดใหม่โดยการพูดหรือการเขียน
งานเดี่ยว
๓๑ ต.ค.-๔ พ.ย.๕๔

ในคาบเรียน
๒๐ นาที
๒. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
งานกลุ่ม
๗-๑๑ พ.ย.๕๔
๒๑-๒๕ พ.ย.๕๔
๒๐ นาที
๓. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่านหรือฟังและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
งานเดี่ยว
๗-๑๑ พ.ย.๕๔
ในคาบเรียน
๒๐ นาที
๔. อ่าน ฟังหรือดู เรื่องราวต่างๆ แล้วพูดหรือเขียนการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
งานกลุ่ม
๒๘ พ.ย.-๒ ธ.ค.๕๔
ในคาบเรียน
๒๐ นาที
๕. การสัมภาษณ์บุคคลอื่นตามหัวข้อที่กำหนด
งานกลุ่ม
๑๒-๑๖ ธ.ค.๕๔
๑๙-๒๓ ธ.ค.๕๔
๖๐ นาที
สอบกลางภาค
๒๕-๒๙ ธ.ค.๕๔
๖๐ นาที
๑๐
๖. พูดโต้วาทีหรือพูดอภิปราย เรื่องที่สามารถนำมาพัฒนาตนเองและสังคม
งานกลุ่ม
๑๙-๒๓ ธ.ค.๕๔
๔-๑๓ ม.ค.๕๕
๖๐ นาที
๗. เขียนบทความ
งานเดี่ยว
๒๓-๒๗ ม.ค.๕๕
๓๐ ม.ค.-
๓ ก.พ.๕๕
๑๒๐ นาที
๑๐
๘. ผลิตงานเขียนตามรูปแบบที่สนใจ
งานเดี่ยว
๑๖-๒๐ ม.ค.๕๕
๒๐-๒๔ ก.พ.๕๕
๑๘๐ นาที
๑๕
สอบปลายภาค
๒๗ ก.พ.-๒ มี.ค.๕๕
๖๐ นาที
๒๐

หมายเหตุ  ๑. เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูพิจารณาว่า การทำงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ นักเรียนควร ใช้เวลาทำประมาณเท่าใด ทั้งนี้การประมาณการดังกล่าว พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อนและปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
              ๒. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนก็ได้นำเสนอไว้ในตารางนี้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลว่างานหรือการบ้านที่ได้มอบหมายทั้งหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะต้องใช้เวลาทำมากน้อยเพียงใด

๔.๒ การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๓๐๑๐๔ พัฒนาทักษะการใช้ภาษา ประจำภาคเรียนที่ ๒     ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้กำหนดหัวข้อการประเมิน ดังตาราง

หัวข้อการประเมิน
ผลการประเมิน


ดีมาก
(๔)
ดี
(๓)
พอใช้
(๒)
ปรับปรุง
(๑)
๑.  ความรับผิดชอบ 
๒.  การปฏิบัติกิจกรรม
๓.  ความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
รวม

๔.๓ การประเมินจากการสอบกลางภาค (๑๐ คะแนน )
            กำหนดสอบกลางภาค  ระหว่างวันที่ ๒๕ ๒๙ ธ.ค. ๕๔ เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ/ เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค
ลักษณะ/จำนวนข้อสอบ
คะแนน
การถามและการตอบการสัมภาษณ์
เขียนตอบ  ๒ ข้อ
๑๐

๔.๔ การประเมินจากการสอบปลายภาค (๒๐ คะแนน )
            กำหนดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. – ๒ มี.ค. ๕๕ เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ/ เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบ มีรายละเอียดดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค
ลักษณะ/จำนวนข้อสอบ
คะแนน
เขียนบทความจากการอ่านข้อความ บทความหรือเรียงความที่กำหนดให้
เขียนตอบ  ๑ ข้อ
๒๐ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น