วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ ท๓๐๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒ ชั้น ม. ๔แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ

สาขาวิชา            ภาษาไทย                        รายวิชา ท๓๐๑๐๒  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒              จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิตระดับชั้น               มัธยมศึกษาปีที่ ๔              ภาคเรียน                ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
ครูผู้สอน             ๑.  นางนฤนาถ  ธีรภัทรธำรง      
            ๒.  นายพนมศักดิ์  มนูญปรัชญาภรณ์ 

๑. คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ศึกษาการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้โวหารในการเขียนได้แก่การอธิบาย การบรรยายและการพรรณนา ฝึกเขียนเพื่อให้สามารถเขียนได้ตามวัตถุประสงค์ มีข้อมูลสาระสำคัญชัดเจน ใช้ภาษาในการเรียบเรียงได้ถูกต้อง เขียนสะกดคำถูกต้องตามพจนานุกรม เลือกใช้คำให้ถูกต้องตามความหมายและระดับของภาษา ฝึกย่อความ สรุปความ ฝึกเขียนบันทึก เขียนความเรียงและเรียงความที่แสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก ฝึกการเขียนเชิงกิจธุระ กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนเชิงวิชาการโดยอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

๑.      เลือกใช้คำได้ถูกต้องตามความหมายและระดับของภาษา เรียงลำดับคำเข้าประโยคได้ถูกต้อง
๒.      เขียนกรอบแนวคิด หรือผังความคิดจากเรื่องที่อ่านได้
๓.      เขียนย่อความ สรุปความ จากการอ่านหรือฟังสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลายได้
๔.      เขียนบันทึกรูปแบบต่างๆ ได้
๕.      เขียนจดหมายประเภทต่างๆ ได้
๖.      เขียนความเรียงและเรียงความได้
๗.      เขียนประกาศรูปแบบต่าง ๆ ได้
๘.      กรอกแบบรายการต่างๆ ได้
๙.      เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม สามารถสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง      การอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๑๐.  แสดงคุณธรรมและมารยาทในการเขียนทุกประเภท

๓.  กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่
(วันที่)
คาบที่
หัวข้อ / สาระการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด
สัปดาห์ที่ ๑
๒๕ – ๒๘ ต.ค. ๕๔

๑ - ๒
(๒ คาบ)
ปฐมนิเทศรายวิชาและแนะนำเนื้อหา
๑. ปฐมนิเทศ/ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
๒. การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
·   เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาและข้อตกลงใน    การเรียนการสอน
·   ทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนได้

สัปดาห์ที่ ๒
๓๑ ต.ค.   ๑๑ พ.ย. ๕๔

(๔ คาบ)
ความรู้เบื้องต้นในการเขียน
๑. การเขียนสะกดคำ
๒. ความหมายของคำ
๓. การสรรใช้คำ
๔. การแก้ไข ปรับปรุงถ้อยคำ
๕. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

เลือกใช้คำได้ถูกต้องตามความหมายและระดับของภาษา เรียงลำดับคำเข้าประโยคได้ถูกต้อง
·     เขียนสะกดคำถูกต้องตามพจนานุกรม
·     ใช้คำได้ถูกต้องตรงตามความหมาย
·     ใช้คำได้กระชับรัดกุม
·     ใช้คำได้ถูกต้องตามระดับของภาษา
·     แก้ไข ปรับปรุงถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสม
·     ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
สัปดาห์ที่ ๔
๑๔ – ๑๘ พ.ย. ๕๔
๗ – ๘
(๒ คาบ)
กรอบแนวคิดหรือผังความคิด
๑.  ความหมาย ลักษณะของกรอบแนวคิดหรือผังความคิด
๒.  การเขียนกรอบแนวคิดหรือ
ผังความคิด
๑) จากการอ่านสารที่ให้ความรู้
๒) จากการอ่านวรรณกรรมหรือ
    วรรณคดีประเภทร้อยกรอง
เขียนกรอบแนวคิด หรือผังความคิดจากเรื่องที่อ่านได้
สัปดาห์ที่ ๕
๒๑ พ.ย.๒ ธ.ค. ๕๔

๙ - ๑๒
(๔ คาบ)
การเขียนบันทึก 
๑.  ความหมาย ประเภท ความสำคัญของการเขียนบันทึก
๒.  การเขียนบันทึก
๑) บันทึกประสบการณ์
·     บันทึกประจำวัน
·     บันทึกประสบการณ์พิเศษ
๒) การเขียนบันทึกความรู้      
๓) การเขียนบันทึกการประชุม
    (การเขียนรายงานการประชุม)
เขียนบันทึกรูปแบบต่าง ๆ ได้
·     เขียนบันทึกประจำวันได้
·     เขียนบันทึกประสบการณ์พิเศษได้
·     เขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
  หลากหลายได้
·     เขียนบันทึกการประชุมได้
สัปดาห์ที่ ๗
สัปดาห์กิจกรรมค่ายวิชาการ/ตามปฏิทินของโรงเรียน (๖ ๙ ธ.ค. ๕๔)
สัปดาห์ที่ ๘ - ๙
๑๓ ๒๓ ธ.ค. ๕๔
 ๑๓ - ๑๖
 (๔ คาบ)
การย่อความ
๑.  ความหมายและความสำคัญของ  
     การย่อความ สรุปความ
๒.  การเขียนคำนำตามแบบการเขียน
     คำนำย่อความ
๓.  การย่อความ
เขียนย่อความ สรุปความ จากการอ่านหรือฟังสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลายได้
·   เขียนคำนำตามแบบของการเขียนคำนำย่อความได้
·   ย่อความจากจดหมาย กวีนิพนธ์  สารคดี บทความทางวิชาการ เรื่องสั้นได้
สัปดาห์ที่ ๑๐
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน  (๒๕, ๒๗ และ ๒๙ ธ.ค. ๕๔)
สัปดาห์ที่ ๑๑ – ๑๒
๔ – ๑๓ ม.ค. ๕๕
๑๗ – ๒๐
(๔ คาบ)
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
๑.  ความหมาย ความสำคัญของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
๒.  ส่วนประกอบของรายงาน
เชิงวิชาการ
๓.  การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม
๔.  การเขียนเค้าโครงและคำนำรายงานเชิงวิชาการ
๕.  การนำเสนอเค้าโครงรายงาน       เชิงวิชากา
เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม สามารถสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งการ
อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
·   บอกส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการได้
·   เขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมได้ถูกต้อง
·   เขียนรายงานเชิงวิชาการได้ถูกต้องทั้งรูปแบบ   การเขียน การใช้ถ้อยคำสำนวนและการอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ ๑๓ – ๑๕
๑๖ ม.ค. – ๓ ก.พ. ๕๕
๒๑ ๒๖
(๖ คาบ)
การเขียนเรียงความ
๑.  โวหารที่ใช้ในการเขียน
๒.  การเขียนย่อหน้า
๓.  การวางโครงเรื่อง
๔.  การเขียนคำนำและสรุป
๕.  เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด

เขียนความเรียงและเรียงความได้
·  ใช้โวหารในการเขียนได้แก่ การอธิบาย บรรยายและพรรณนาได้ถูกต้องเหมาะสม
·   เขียนย่อหน้าได้มีเอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพและสมบูรณ์ชัดเจน
·   วางโครงเรื่องการเขียนเรียงความได้เหมาะสม
·   เขียนคำนำและสรุปเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดได้
·   เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดได้
สัปดาห์ที่ ๑๖
๑๐ ก.พ. ๕๕

๒๗ – ๒๘
(๒ คาบ)
การเขียนประกาศ
๑.  ความหมายของประกาศ
๒.  ประเภทของประกาศ
 ๑) แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการเขียน
     ประกาศ
     - ประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์  
     - ประกาศเพื่อการโฆษณา
     - ประกาศเพื่อการรณรงค์
 ๒) แบ่งตามรูปแบบการเขียน
         - ประกาศทั่วไป
     - ประกาศตามรูปแบบราชการ 
เขียนประกาศรูปแบบต่างๆ ได้
·  เขียนประกาศตามรูปแบบทั่วไปที่กำหนดให้ได้
·  อธิบายและยกตัวอย่างการเขียนประกาศ           ตามรูปแบบราชการได้
สัปดาห์ที่ ๑๗
๑๓ ๑๗ ก.พ. ๕๕

๒๙ - ๓๐
(๒ คาบ)
การเขียนจดหมาย
๑.  ความหมาย ประเภท ความสำคัญของการเขียนจดหมาย
๒.  การเขียนจดหมาย
๑) การเขียนจดหมายส่วนตัว
๒) การเขียนจดหมายกิจธุระ
๓) การเขียนจดหมายราชการชนิดหนังสือภายใน
เขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ ได้
·   เขียนจดหมายน้อยโดยใช้วัสดุและถ้อยคำสำนวนได้เหมาะสมกับบุคคล
·   เขียนจดหมายกิจธุระ ได้ถูกต้องตามรูปแบบและใช้ถ้อยคำสำนวนได้เหมาะสม
·   เขียนหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) ได้ถูกต้องตามรูปแบบและใช้ถ้อยคำสำนวนได้เหมาะสม
สัปดาห์ที่ ๑๘
๒๐ ๒๔ ก.พ. ๕๕
๓๑
(๑ คาบ)
การกรอกแบบรายการ
๑.  ประเภทของแบบรายการ
๒.  คุณสมบัติพื้นฐานของผู้กรอกแบบรายการ
๓.  ตัวอย่างแบบรายการประเภทต่างๆ
·   กรอกแบบรายการต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

สัปดาห์ที่ ๑๘
๒๐ ๒๔ ก.พ. ๕๕
๓๒
(๑ คาบ)
การสรุปผลการเรียนรู้
๑.  สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.  การประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน
·  ร่วมกันสรุปเนื้อหารายวิชาและผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ได้
·   ทำแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนได้
สัปดาห์ที่ ๑๙
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน  (วันที่ ๕, ๗ และ ๙ ก.พ. ๒๕๕๕)

๔. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

            การสอนรายวิชา ท๓๐๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้
            ๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย                                         ๖๐      คะแนน
            ๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย               ๑๐      คะแนน
            ๔.๓ ประเมินจากการสอบกลางภาค                                                      ๑๐      คะแนน
            ๔.๔ ประเมินจากการสอบปลายภาค                                                      ๒๐      คะแนน
                                                                        รวม                              ๑๐๐     คะแนน

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี้

๔.๑ ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (๖๐ คะแนน)

รายการ
รูปแบบ
ของงาน
วันที่
มอบหมาย
กำหนดส่ง
เวลาที่
นักเรียนควรใช้/นาที
คะแนน
ทดสอบเรื่องคำ ความหมายและการสรรใช้คำ
ทดสอบ/
งานเดี่ยว
๒๕ ต.ค. ๕๔
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
๑๐
การเขียนกรอบแนวคิดหรือผังความคิดจากการอ่านสารที่ให้ความรู้หรือจากการอ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดีประเภทร้อยกรอง
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๗ พ.ย. ๕๔
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
เขียนบันทึกประจำวัน
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๒๕ ต.ค. ๕๔
๒๕ พ.ย. ๕๔
๓๐๐
เขียนบันทึกประสบการณ์พิเศษ
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๒๑ พ.ย. ๕๔
๙ ธ.ค. ๕๔
๖๐
  เขียนบันทึก(รายงาน)การประชุม
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๒๘ พ.ย. ๕๔
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
สัปดาห์กิจกรรมค่ายวิชาการ/ตามปฏิทินของโรงเรียน (๖ ๙ ธ.ค. ๕๔)
ย่อความจากสารคดี/บทความทางวิชาการ
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๑๓ ธ.ค. ๕๔
๑๙ ธ.ค. ๕๔
ในคาบเรียน
ประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน  (๒๕, ๒๗ และ ๒๙ ธ.ค. ๕๔)
๑๐
เขียนเค้าโครงและทำรายงานเชิงวิชากา
ปฏิบัติ/งานกลุ่ม
๔ ม.ค. ๕๔
๑๓ ม.ค. ๕๔
๑๒๐
เขียนย่อหน้าโดยใช้โวหารที่เหมาะสม
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๑๖ ม.ค. ๕๔
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
-
เขียนความเรียง
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๒๓ ม.ค. ๕๔
๒๗ ม.ค. ๕๔
๑๐๐
เขียนเรียงความ
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๓๐ ม.ค. ๕๔
๓ ก.พ. ๕๔
๑๐๐
เขียนประกาศตามรูปแบบทั่วไป อธิบายและยกตัวอย่างการเขียนประกาศตามรูปแบบราชการ
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๖ ก.พ. ๕๔
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
เขียนจดหมายน้อย
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๑๓ ก.พ. ๕๔
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
-
เขียนหนังสือภายใน
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๒๐ ก.พ. ๕๔
๒๑-๒๔ ก.พ. ๕๔
ในคาบเรียน
เขียนกรอกแบบรายการต่างๆ
ปฏิบัติ/งานเดี่ยว
๒๐ ก.พ. ๕๔
ในคาบเรียน
ในคาบเรียน
-
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน/ตามปฏิทินของโรงเรียน 
(๕, ๗ และ ๙ ก.พ. ๕๕)
๒๐

*หมายเหตุ*       
๑.  เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึงเวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทำงานหรือทำการบ้านชิ้นนั้นๆ นักเรียนควรใช้เวลาทำประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อนและปริมาณของงาน หรือการบ้านชิ้นนั้นๆ
๒.  งานหรือการบ้านที่มอบหมายแต่ไม่ได้คิดคะแนนก็ได้นำเสนอไว้ในตารางนี้ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลว่างานหรือการบ้านที่ได้มอบหมายทั้งหมดของรายวิชานี้นักเรียนจะต้องใช้เวลาทำมากน้อยเพียงใด

๔.๒  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๓๐๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้กำหนดหัวข้อสำหรับเป็นแนวทางในการการประเมินคะแนนจิตพิสัยของผู้เรียนดังตารางด้านล่าง

หัวข้อการประเมิน
ผลการประเมิน

๑.  ความรับผิดชอบ 
     ๑.  เข้าชั้นเรียนตรงเวลา
ดีเยี่ยม
(๕)
ดีมาก
(๔)
ดี
(๓)
ปานกลาง
(๒)
ปรับปรุง
(๑)

     ๒.  ส่งงานตรงเวลา

     ๓.  ปรับปรุง พัฒนาผลงานของตนเองสม่ำเสมอ

 ๔.  มีความพร้อมในการเรียน (การเตรียมอุปกรณ์,
      การร่วมแสดงความคิดเห็น)

๒.  การปฏิบัติกิจกรรม 
     ๑.  ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม

     ๒.  ความกระตือรือร้นในการทำงาน

     ๓.  ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

๓.  ความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
     ๑.  ความตั้งใจที่จะใช้ภาษาไทย-เลขไทยให้ถูกต้อง  
          เหมาะสม

     ๒.  ปรับปรุงความบกพร่องในการใช้ภาษาสม่ำเสมอ

     ๓.  มารยาทในการนำเสนอผลงาน

รวมรวม  =  .....................................................................


๔.๓ การประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน (๑๐ คะแนน)
            กำหนดการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน ระหว่างวันที่  ๒๕, ๒๗ และ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของแบบทดสอบมีรายละเอียดดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน
ลักษณะ/จำนวนข้อของแบบทดสอบ
คะแนน

๑. เขียนกรอบแนวคิดหรือผังมโนภาพจากเรื่องที่อ่าน
๒. ย่อความจากเรื่องที่อ่าน

แบบทดสอบอัตนัย จำนวน ๒ ข้อ
๑๐

๔.๔ การประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (๒๐ คะแนน)
            กำหนดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ ๕, ๗ และ ๙ ก.พ. ๒๕๕๕ (ม.๔ และ ๕)เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ ๖๐ นาที
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของแบบทดสอบมีรายละเอียดดังตาราง

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน
ลักษณะ/จำนวนข้อของแบบทดสอบ
คะแนน

เขียนความเรียงจากคำที่กำหนดให้

แบบทดสอบอัตนัย  จำนวน ๑ ข้อ
๒๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น