ติดต่อครูไก่

นางนฤนาถ ธีรภัทรธำรง

ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
การศึกษา : กศม.(ภาษาไทย), กศบ.(ภาษาไทย)

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ ๓๖๔ หมู่ ๕
ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

โทรศัพท์ / โทรสาร (สาขาภาษาไทย)
๐-๒๘๔๙-๗๒๙๒

โทรศัพท์ (สายตรง)
๐-๒๘๔๙-๗๒๙๔, ๐๘-๑๗๒๐-๕๗๔๒

อีเมล : krukai@mwit.ac.th