งาน ม.๔ คะแนนเก็บ ๒/๒๕๕๔


ตัวอย่าง ผังความคิดงาน คะแนนเก็บก่อนกลางภาค  (นักเรียน ม.๔)
๑. เขียนกรอบแนวคิดหรือผังความคิดจากการอ่านบทเรียนหน้า เว็บ http://krukaimwit.blogspot.com/ ดังนี้
     ๑) บทเรียนที่ ๑ เรื่องคำ ความหมาย การสรรใช้คำ  (๒ คะแนน)
     ๒) บทเรียนที่ ๒ เรื่องการเขียนบันทึก (๒ คะแนน)
     ๓) บทเรียนที่ ๓ เรื่องการย่อความ (๒ คะแนน)
๒. เขียนบันทึกประจำวัน (Diary) ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ วัน (๓ คะแนน)
๓. เขียนบันทึกประสบการณ์พิเศษ ๑ เรื่อง ความยาวไม่เกิน ๕๐ บรรทัด (๕ คะแนน)

หมายเหตุ
๑. ผู้ที่เรียนกับ อาจารย์นฤนาถ ส่งที่ krukai.mwit@gmail.com
๒. ผู้ที่เรียนกับ อาจารย์พนมศักดิ์ ส่งตามที่อาจารย์ได้แจ้งนักเรียนไว้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น