วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบวิชาภาษาไทย สำหรับเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนอื่น ๆดาวโหลดเป็น .pdf จาก docs.Google.com

ออกข้อสอบโดย: ครูไก่ (นางนฤนาถ ธีรภัทรธำรง)
สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

1 ความคิดเห็น: